7. Begrepp och ord

Saknar du några ord eller begrepp? Hör av dej!

 

Agroecology, agroekologi är ett förhållningssätt till jordbruk där hållbar livsmedelsproduktionen ses som en del av en helhet med hänsyn till bland annat kultur och ekosystem.

Bekämpningsmedel är avsedda att döda eller förhindra framväxt av skadliga organismer. Kemiska bekämpningsmedel hotar att förstöra mer i ekosystemet än bara den störande insekten, t.ex. förorena vattendrag så att människor och djur blir sjuka. Bekämpningmedel kan vara ekologiska och KRAV-godkända. Ett exempel på ett bekämpningsmedel som är godkänt för ekologisk odling är Snigelfritt, små blå korn som dödar den spanska skogssnigeln (mördarsnigeln).

Ekologisk odling respekterar naturens system, förvaltar och förbättrar kvalitet på jord och vatten. Medvetna val av arter och sorter, fleråriga växtföljder samt kretslopp av organiskt material bidrar till att bevara och öka den biologiska mångfalden. Avsikten är att åstadkomma ekosystem som kan fortleva länge. Kemiska bekämpningsmedel och kemiskt framställda handelsgödsel är inte godkänt att använda. Att kalla en produkt för ekologisk är bara korrekt om den granskas och certifieras enligt en standard som exempelvis KRAV, Soil Association och EU Organic.

Ekosystem Alla levande varelser och den miljö som finns inom ett visst område bildar tillsammans ett ekologiskt system.

Ekosystemtjänster De funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar människan. Ett exempel är bin och andra pollinerande insekter som bidrar till att det blir mat.

Fair Trade eller rättvisemärkt är en produktmärkning av varor som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Välj rättvisemärkta varor då du köper kaffe, choklad och bananer.

Fossil energi är energi som vi får från kol, olja och naturgas. Detta har bildats av organiska material under hundra tusentals år. När vi bränner denna uråldriga, lagrade energi så ökar halten koldioxid i atmosfären, vilket bidrar till växthuseffekten.

Förnyelsebar energi Solen är det enda som tillför jorden energi. Det sker i form av värme och ljus. När vi använder eller skapar kretslopp där solens energi tas till vara kan vi få förnyelsebar energi. Vi kallar den för solvärme, solel, vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Exempel: Solens värme får vatten att förångas. När vattnet faller som regn och rinner i vattendrag så kan vi använda detta till vattenkraft. Solen skapar även turbulens i luften som ger oss vindar som kan användas för vindkraft. Det enda som kan omvandla solens energi till materia är de gröna cellerna. Växterna tar upp koldioxid från atmosfären i den process vi kallar för fotosyntesen. Växterna ger oss energi både då vi äter dem, eller äter djuren som har ätit dem, när vi rötar till biogas eller bränner ved eller gamla trasiga trämöbler i exempelvis en spis eller ett kraftvärmeverk. När vi bränner ved så bör återplanteringen vara lika stor som åtgången för att balansera koldioxidhalten i atmosfären. Jämför med Fossil energi.

Guldvatten kallas den naturliga gödning som består av en del urin plus ca tio-femton delar vatten. I urin finns kväve, fosfor och kalium – precis som i gödsel som vi kan köpa. Guldvatten kan vattnas på gräsmattor, i kompost och rabatter, på bärbuskar och grönsaker. Rekommendationen är att upphöra med guldvatten på grönsaker fyra veckor före skörd. 

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det är vanligt att vi pratar om hållbar utveckling som tre ben på en pall eller tre sfärer som går i varandra; ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.

Kretsloppssamhälle efterliknar naturens kretslopp där avfall blir till råvara.

Kretsloppsanpassad odling tar till vara på de resurser som finns i närområdet och syftar till att odlingen inte bidrar till att skapa nytt avfall. Hellre använda gräsklipp, guldvatten och kaninbajs än gödsel från en handelsträdgård som säljer påsar märkta med KRAV. Hellre använda gamla kesoburkar och mjölkpaket än komposterbara krukor förpackade i plast och transporterade med lastbil.

Matsuveränitet är ett begrepp som kort betyder rätten till vår mat kopplat till våra marker. Vid beslutsfattande sätts de individer som producerar, distribuerar och äter maten i centrum, snarare än stora företag och institutioner.

Närproducerat Varor producerade i närområdet minskar transporternas utsläpp av koldioxid och ökar resiliensen.

Oljetoppen Den tidpunkt då den maximala råoljeproduktionen är uppnådd. Att denna punkt förr eller senare kommer att inträffa är oemotsägligt eftersom oljan anses vara en ändlig resurs, men exakt när detta händer är omdebatterat. Allt fler bedömare hävdar att vi redan passerat oljetoppen. Livsmedelspriser och oljepriser hänger ihop. På det sätt som det mesta av vår mat tillverkas och transporteras så är vår livsmedelsförsörjning mycket oljeberoende.

Omställningsrörelsen Ursprunget till omställningsrörelsen är Transition town Totnes som grundades i England. Rörelsen samlar personer som är redo att ta lokala initiativ för att öka lokalsamhällets resiliens för att möta de problem som oljetoppen och klimatförändringarna ställer oss inför. Det är en folkrörelse som sprider sig snabbt över världen.

Organiskt material Allt material som lever eller har levt är organiskt. Gemensamt är att det innehåller grundämnet kol, C. Matavfall, trädgårdsavfall och övrigt träavfall är organiskt avfall.

Organisk-biologisk odling utgår från hur naturen själv gör och låter mikroorganismerna spela en stor roll. Skiktbildningen i jorden ska bibehållas i den mån det går vilket betyder att jorden inte vänds i onödan. Istället förespråkas täckodling där organiskt material tillförs ovanifrån precis som i naturen. Mikroorganismerna i jorden gynnas med syfte att öka jordens hälsa och som följd av detta öka näringsinnehållet i de odlade grödorna som gynnar människors hälsa.

Peak-Oil Se Oljetoppen.

Permakultur är begrepp och en designmetod med naturen som förebild. Permakulturkonceptet innefattar mycket mer än odling. Det är en samhällsplanering med helhetsperspektiv för ett uthålligt samhälle.

Predatorer är djur som äter andra djur. En predator kan antingen vara köttätare (karnivor) eller allätare (omnivor).

Resiliens är ett begrepp för att beskriva en förmåga till återhämtning efter t.ex. en naturkatastrof eller politiska oroligheter. Att öka ett samhälles resiliens handlar om att göra samhället mindre sårbart genom bland annat småskalighet och lokal produktion.

Skogsträdgård: En odling som försöker efterlikna en skog och utnyttja de olika växtskikten; markväxter, buskar, träd för att maximera produktionen av ätliga växter.

Stadsodling: Odling av mat i staden. Kan ske i trädgårdar, på kolonilotter, i parker, inomhus och på balkonger. Bidrar till invånarnas matförsörjning och minskar transporter vilket kan minska utsläppen av koldioxid och förbrukningen av fossil energi.

Transitionrörelsen Se Omställningsrörelsen.

Täckodling Om jorden aldrig ligger bar utan täcks med gräsklipp, löv eller råkompost så sparas arbete och resurser. Täckodlingen bidrar med näring till jorden, bidrar till att jämna ut temperaturer samt medför mindre behov av ogräsrensning och bevattning. Mulching är det engelska begreppet. De spanska skogssniglar gäller det dock att ha koll på.